Stichting Sinus heeft een culturele ANBI status.

Zakelijke gegevens
Stichting Sinus
Adres: Winselingseweg 41, 6541AH Nijmegen
RSIN/fiscaal nummer: 859115410
E-mailadres: info@stichtingsinus.nl
Kamer van Koophandel nummer: 72456892
IBAN: NL71 RABO 0332 4676 35

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
1.  het realiseren, programmeren en promoten van culturele en maatschappelijke producties en projecten die bijdragen aan de inhoudelijke verbreding en verdieping van (elektronische) muziek en publieksbeleving;

2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt geen winst.

Bestuur en raad van toezicht
De stichting kent conform de statuten een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting.

Het bestuur van Stichting Sinus bestaat uit één persoon:
– de heer M.A. (Brent) Roozendaal

De raad van toezicht van Stichting Sinus bestaat uit de volgende drie personen:
– de heer C.M. (Camiel) le Rutte, voorzitter
– de heer T.H.G. (Thomas) Spronk, secretaris
– de heer M.J.W.V. (Maurice) Schmitz, algemeen lid

 Beloningsbeleid voor bestuur en beleidsbepalers
1. De bestuurder verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd. Hij ontvangt geen vacatiegelden.
Op basis van zijn unieke expertise en netwerk wordt de bestuurder via zijn eigen onderneming ook ingehuurd als Artistiek Directeur. Hiervoor ontvangt hij een vergoeding op projectbasis, op basis van een tarief van €50 per uur, dat (minder dan) marktconform is in de cultuursector.

2. De leden van de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij ontvangen geen vacatiegelden.

Activiteitenverslag 2019
In het eerste volledige jaar van haar bestaan heeft Stichting Sinus één project gerealiseerd bestaande uit twee delen: Artist in Residence programma en Livepodium tijdens Drift Festival.

Het artist in residence-project kwam tot stand in een vruchtbare samenwerking met de Willem II Studio’s in Den Bosch. De artiesten hebben een inspirerende en productieve tijd gehad in de studio waar ze onder professionele begeleiding echt hebben kunnen pionieren met nieuwe geluidsbronnen en ook met veel nieuw materiaal naar huis gingen. Het heeft ook de nodige media-aandacht opgeleverd van 3voor12 en Jagermusic.

De presentatie van het artist in residence-project vond plaats tijdens een concert in samenwerking met Drift Festival en Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Er waren performances van British Murder Boys, The Leap en Jameszoo. Er waren 400 bezoekers. Voor een eerste editie is dit goed bezocht, zeker omdat de beoogde doelgroep niet gewend is om zittend van muziek te genieten. 

Stichting Sinus heft in samenwerking met Magia en Arp Frique als curator de programmatische invulling van het nieuwe livepodium op Drift verzorgd.

Er werd een aansprekend programma samengesteld met een aantal grondleggers uit de afro beat en de Braziliaanse Bossa Nova. Optredende artiesten waren: Marcos Valle, Wally Badarou, Orlando Julius & The Heliocentrics, Ahmed Fakroun, The Mauskovic Dance Band, Bruxas, Arp Frique & friends. Deze artiesten kwamen goed tot hun recht op het podium dat ingericht en geproduceerd werd op het festival.

☞ Activiteiten zie deze pagina
☞ Visie en missie zie deze pagina

Jaarrekening 2019 (download PDF)
De baten bestaan uit inkomsten uit subsidies van overheid en fondsen, sponsorbijdrage en inkomsten uit partnerships. De directe lasten bestaan uit programmakosten, personeelskosten, productiekosten en verkoopkosten voor de in het activiteitenverslag vermelde activiteiten. 

De organisatiekosten bedragen 8,6% van de totale kosten en betreffen met name juridische- en advieskosten.

De staat van baten en lasten over 2019 laat een negatief resultaat zien van 8892 euro. Dit leidt tot een negatief eigen vermogen van 9720 euro. Om continuïteit te waarborgen is de stichting voor dit bedrag een lening onder zakelijke voorwaarden aangegaan met Drift om te Dansen B.V. voor een looptijd van 10 jaar.